Voorwaarden

1. Definities

 • Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Treitersms.nlen betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die tenminste zestien (16) jaar oud is of rechtspersoon die de Producten heeft geraadpleegd, of een Overeenkomst met Treitersms.nl heeft gesloten of aan wie Treitersms.nl een offerte heeft uitgebracht dan wel een aanbod heeft gedaan;
 • Overeenkomst: de tussen Treitersms.nl en Gebruiker gesloten Overeenkomst met betrekking tot het Product;
 • Treitersms.nl: de Gebruiker van deze Algemene voorwaarden: Antalus handelend onder de naam Treitersms.nl, gevestigd aan de Fazantenhof 103 te Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 20147844;

2. Algemeen

2.1.

De Algemene voorwaarden zijn van kracht voor elk aanbod dat Treitersms.nl doet en voor alle huidige en toekomstige commerciƫle relaties, overeenkomsten en andere juridische verhoudingen tussen de partijen. De Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet afgewezen.

2.2.

Door het raadplegen of gebruiken van het Product, erkent de Opdrachtgever dat hij deze Algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

2.3.

Eventuele afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

4. Gebruik van de dienst

4.1

De Overeenkomst komt tot stand door gebruik van de dienst door de Gebruiker.

4.2

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dan dient de Gebruiker toestemming van zijn ouders of van zijn voogd te hebben om gebruik te maken van de dienst.

4.3

De Gebruiker kiest op de website een van de opgenomen sms-berichten of stelt zelf een sms-bericht samen. Vervolgens vult de Gebruiker een verzendtelefoonnummer in of kiest de Gebruiker ervoor om het bericht anoniem te versturen en vult de Gebruiker het ontvangtelefoonnummer in. Op de volgende webpagina kan de Gebruiker een keuze maken uit de verschillende betaalmogelijkheden.

4.4

Nadat de betaling voor het sms-bericht is voltooid, wordt het sms-bericht naar het ontvangende telefoonnummer verzonden of ingepland (zoals aangegeven door Gebruiker) en wordt de Gebruiker doorgestuurd naar een webpagina waarop de status van het sms-bericht wordt opgehaald. De status wordt vervolgens getoond aan de Gebruiker.

4.5

De ontvanger kan niet antwoorden op het verzendtelefoonnummer. Indien de Gebruiker een ander of anoniem verzendtelefoonnummer heeft gekozen, dan is dit verzendtelefoonnummer ook niet te achterhalen.

4.6

Treitersms.nl kan niet garanderen dat een sms-bericht aankomt. Sms-berichten kunnen door oorzaken die buiten haar macht liggen niet aankomen. Indien de Gebruiker kan aantonen dat een sms-bericht niet is aangekomen, dan wordt de Gebruiker naar redelijkheid gecompenseerd.

5. Herroepingsrecht

5.1

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de Gebruiker geen beroep doen op het herroepingsrecht.

6. Tarieven

6.1

Opgegeven tarieven voor de dienst zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2

Treitersms.nl is gerechtigd haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

7. Verplichtingen van de Gebruiker

7.1

De Gebruiker zal geen handelingen met gebruikmaking van de dienst verrichten die:

 • A: In strijd zijn met nationale of internationale wetgeving, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het versturen van discriminerende, beledigende of racistische sms-berichten of het versturen van veel sms-berichten naar een zelfde persoon (stalken);
 • B: Reclame maken voor eigen dienst, in welke vorm dan ook;
 • C: Ethisch onverantwoord of (seksueel) intimiderend zijn;
 • D: Kunnen worden gezien als een poging tot phishing;
 • E: De rechten van derden schenden;
 • F: In strijd zijn met de goede zeden.
7.2

Door het geven van een opdracht tot het versturen van een sms-bericht, verklaart de Gebruiker dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Treitersms.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit het versturen van het sms-bericht voortvloeiende.

8. Klachten

8.1

Treitersms.nl zet zich in om de klachten van de Opdrachtgever naar behoren te behandelen. De Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht indienen via deze link. Treitersms.nl zal de klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst van de klacht, in behandeling nemen en de Opdrachtgever een inhoudelijke reactie geven.

8.2

Klachten over de website of sms-dienst kunnen worden gemeld bij: Treitersms.nl, Fazantenhof 103, 4332 XT Middelburg, info@treitersms.nl

8.3

Klachten worden door Treitersms.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 werkdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9. Betaling

9.1

Voor gebruikmaking van de dienst kan de Gebruiker op de volgende wijzen betalen:

 • A: iDEAL
 • C: GiroPay
 • B: Bancontact
 • D: Bellen per minuut
 • E: Bellen per gesprek
 • F: Credits (alleen met account)

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Treitersms.nl.

10.2

De Opdrachtgever garandeert dat bij het gebruik van elk van de Producten geen inbreuk zal worden gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.3

Treitersms.nl is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Indien Treitersms.nl door middel van technische maatregelen het Product en/of intellectuele eigendomsrechten heeft beveiligd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

11. Aansprakelijkheid

11.1

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.

11.2

Treitersms.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Treitersms.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker lijdt, doordat de dienst niet beschikbaar is.

11.3

Treitersms.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Treitersms.nl zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Treitersms.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

11.4

Treitersms.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.

11.5

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het sms-bericht die hij via de website verstuurt.

11.6

De Gebruiker vrijwaart Treitersms.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de website door de Gebruiker schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

11.7

Treitersms.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van gebruik van de dienst.

11.8

Indien Treitersms.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Treitersms.nl voor het versturen van een sms-bericht aan de Gebruiker in rekening heeft gebracht.

11.9

De in deze Algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Treitersms.nl of haar ondergeschikten.

12. Privacy

12.1

De Producten van Treitersms.nl zijn niet bedoeld voor kinderen onder de zestien (16) jaar en zijn niet op hen gericht. Treitersms.nl verwerft, verzamelt of onderhoudt niet bewust informatie van personen waarvan zij weet dat zij onder de zestien (16) zijn en streeft er niet naar om hen aan te trekken als gebruikers van haar Producten. Treitersms.nl zal geen enkele vorm van correspondentie sturen naar personen die aangeven dat zij onder de zestien (16) jaar zijn. Als Treitersms.nl later ontdekt dat een gebruiker/Opdrachtgever onder de zestien (16) jaar is, zal Treitersms.nl stappen ondernemen om de eventuele Treitersms.nlvan die gebruiker/Opdrachtgever uit het systeem te verwijderen. Indien u als ouder of voogd vermoedt dat uw kind Treitersms.nlaan Treitersms.nl heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail om de betreffende informatie uit ons systeem te laten verwijderen.

12.2

Indien nodig, verleent de Opdrachtgever Treitersms.nl uitdrukkelijke toestemming om de sms gegevens van de Opdrachtgever te verwerken en deze beschikbaar te stellen aan derden om de Overeenkomst uit te voeren.

12.3

Treitersms.nl behoudt zich het recht voor om op verzoek van opsporingsinstanties persoonsgegevens of andere informatie te verstrekken als blijkt dat de Opdrachtgever het Product heeft gebruikt in strijd met de wet, of als Treitersms.nl op basis van een gerechtelijke uitspraak verplicht is om bepaalde informatie te verstrekken. Treitersms.nl behoudt zich ook het recht voor om persoonsgegevens of andere informatie aan andere derden te verstrekken als Treitersms.nl op basis van een gerechtelijke uitspraak verplicht is om bepaalde informatie te verstrekken. De Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijke toestemming voor.

12.4

Wanneer de Opdrachtgever persoonsgegevens invoert of anderszins verwerkt bij het gebruik van het Product, wordt de Opdrachtgever aangemerkt als de 'verwerkingsverantwoordelijke' zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 (AVG). Daarom garandeert de Opdrachtgever dat er voor de verwerking van de persoonsgegevens een wettelijke grondslag aanwezig is.

12.5

De Opdrachtgever vrijwaart Treitersms.nl tegen alle vorderingen en andere claims van derden, waaronder maar niet beperkt tot schadevergoedingsvorderingen en boetes van toezichthouders, en alle daaruit voortvloeiende schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever dat in strijd is met de geldende privacyregelgeving, zoals de AVG, of als zodanig door een derde wordt beschouwd.

12.6

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 van de AVG) in te voeren, te verzenden en/of op te slaan via, in en/of met het Product en/of de systemen van Treitersms.nl, tenzij anders bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. Hierdoor kan Treitersms.nl niet worden aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 van de AVG. Als de Opdrachtgever deze verplichting toch niet nakomt, is Treitersms.nl van mening dat zij nog steeds niet kan worden aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 van de AVG. Indien de AVG Treitersms.nl echter toch als verwerker van de Opdrachtgever beschouwt, gelden de bepalingen in dit artikel alleen tussen de partijen in dat geval.

12.7

Dit artikel betreft een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 van de AVG.

12.8

De Opdrachtgever garandeert dat er een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de AVG.

12.9

Treitersms.nl is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst een derde in te schakelen. Treitersms.nl maakt gebruik van andere verwerkers om de Overeenkomst uit te voeren, zoals een webhostingbedrijf. Als Treitersms.nl van plan is om andere verwerkers toe te voegen of te vervangen, wordt de Opdrachtgever de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken tegen deze veranderingen, indien de Overeenkomst tussen de partijen nog van kracht is.

12.10

Indien nodig zal Treitersms.nl op eerste verzoek van de Opdrachtgever assistentie verlenen bij het nakomen van de verplichting van de Opdrachtgever om verzoeken om de in Hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokkenen te beantwoorden. Treitersms.nl heeft het recht om de kosten van deze werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een uurtarief dat is overeengekomen in de Overeenkomst of, indien niet overeengekomen, tegen een redelijk uurtarief.

12.11

Als de Opdrachtgever zelf (ook) toegang heeft tot de persoonsgegevens die relevant zijn voor verzoeken om de in Hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van betrokkenen, dan is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van dergelijke verzoeken.

12.12

Op verzoek van de Opdrachtgever zal Treitersms.nl passende bijstand verlenen bij het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de beschikbare informatie van Treitersms.nl. Treitersms.nl heeft het recht om de kosten van deze bijstand bij de Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een uurtarief dat is overeengekomen in de Overeenkomst of, indien niet overeengekomen, tegen een redelijk uurtarief.

12.13

Treitersms.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 van de AVG, om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerking.

12.14

Treitersms.nl en iedereen die onder het gezag van Treitersms.nl werkt, zijn verplicht om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden, behalve als een wettelijke verplichting Treitersms.nl verplicht om deze bekend te maken of als het nodig is om de gegevens te delen in verband met de taak van Treitersms.nl.

12.15

Treitersms.nl is niet aansprakelijk voor eventuele boetes opgelegd aan de Opdrachtgever door een bevoegde toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Treitersms.nl.

12.16

Treitersms.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.

12.17

Opdrachtgever heeft het recht om de naleving van de verplichtingen van Treitersms.nl uit deze Verwerkersovereenkomst te controleren door middel van een audit. Voorafgaand aan de audit zal Opdrachtgever Treitersms.nl hierover informeren en aangeven welke (rechts)persoon de audit zal uitvoeren, op welke wijze en binnen welke termijn. Treitersms.nl zal binnen een redelijke termijn haar eventuele bezwaren tegen de uitvoering van de audit kenbaar maken. Als Treitersms.nl bezwaren heeft, zullen Partijen zo snel mogelijk in overleg treden om de bezwaren weg te nemen. Beide partijen zullen daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht nemen. Treitersms.nl mag haar medewerking aan de audit niet op onredelijke gronden weigeren. Alle kosten die voor Treitersms.nl voortvloeien uit de audit zijn voor rekening van Opdrachtgever.

12.18

Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Anoniemesms de informatie verstrekken waaruit blijkt dat zij voldoet aan de verplichtingen zoals beschreven in artikel 28 van de AVG.

13. Geheimhouding

13.1

Treitersms.nl en de Gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14. Beveiliging en internet

14.1

Treitersms.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar Treitersms.nl kan ter zake geen garantie geven.

15. Diverse onderwerpen

15.1

Van toepassing is steeds de versie van de Algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

15.2

Treitersms.nl en de Gebruiker zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3

Op elke Overeenkomst tussen Treitersms.nl en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

15.4

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Treitersms.nl is gelegen. De Gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Treitersms.nl zich schriftelijk jegens de Gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

15.5

Indien enige bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of onafdwingbaar blijkt te zijn, zal de Overeenkomst niet worden ontbonden, maar zullen de partijen zich inspannen om de betreffende bepaling om te zetten in een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk dezelfde inhoud en werking heeft als de nietige, vernietigbare of onafdwingbare bepaling.